SÜLEYMAN YAMAN

Prof.Dr. SÜLEYMAN YAMAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM


YayınlarKonferans Bildirisi
1) E, çakır, S, Yaman The Relationship between Students’ Intellectual Risk-Taking Skills and Metacognitive Awareness and Academic Achievement, 10 / 2015, Amasya University [Uluslararası]

2) Y. E. Öner, S. Yaman The Relationship between Students’ Intellectual Risk-Taking Skills and Intellectual Motivational Skills, 10 / 2015, Amasya University [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) S, Yaman, M. S. Köksal Fen öğrenmede zihinsel risk alma ve yordayıcılarına ilişkin algı ölçeği türkçe formunun uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11, 4, 9 / 2014 [Ulusal]

2) A. D. Daşçı, S. Yaman Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin zihinsel risk alma becerilerinin piaget’in bilişsel gelişim dönemlerine ve eğitim kademelerine göre incelenmesi, Kuramsal Eğitim Bilim, 7, 3, 7 / 2014 [Ulusal]

3) S Yaman Investigation of questions in science and technology textbooks in terms of requirements of the curriculum after educational reform in Turkey. , Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 5, 2, 9 / 2013 [Uluslararası]

4) M. S. Koksal, S Yaman An investigation of the epistemological predictors of self-regulated learning of advanced science students, Science Educator, 21, 2, 10 / 2012 [Uluslararası]

5) M.S. Koksal, S. Yaman Development of “task value” instrument for biology as a school subject. , Acta Didactica Napocensia, 6, 2, 6 / 2012 [Uluslararası]

6) M. S. Koksal, S. Yaman Turkish Prospective Teachers’ Perceptions about Technology in Education, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 2, 6 / 2012 [Ulusal]

7) Y. Saka, S. Yaman, C. T. Şahin, C. Pekbay, . Gerçek Yapılandırılmış laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma görüşleri üzerine etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1, 9 / 2012 [Ulusal]

8) S Yaman The optimal number of choices in multiple-choice tests: Some evidence for science and technology education, The New Educational Review, 23, 10 / 2011 [Uluslararası]

9) S Yaman Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik algıları, İlköğretim Online, 10, 1, 6 / 2011 [Ulusal]

10) Yaman, S., Nuhoglu, H. Understanding levels of prospective science teachers on the nature of science, Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 2, 2, 6 / 2010 [Uluslararası]

11) S Yaman, S Tekin Öğretmenler için hizmet-içi eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirmesi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 5, 1-2, 7 / 2010 [Ulusal]

Kitap Çevirisi
1) S. Yaman Karma yöntem araştırmalarında veri toplama, 1, 1, 3 / 2014

Kitap Bölümü
1) Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 10 / 2012 [Ulusal]

Makale / Bölüm Çevirisi
1) E, Çakır, S, Yaman ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL RİSK ALMA BECERİLERİ VE ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIKLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 1, 2, 11 / 2015
Projeler1) BAP - Yürütücü 8 - 2009 / 4 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı için fizik, kimya ve biyoloji laboratuarının kurulması

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - A D Daşçı - Zihinsel risk alma ve fen bilgisi dersine ilişkin tutumun bilişsel gelişim düzeylerine göre incelenmesi - Bülent Ecevit Üniversitesi - 4 / 2012
2) Yüksek Lisans - O Aksoy - İlköğretim 6. sınıf İngilizce ile fen ve teknoloji programlarına yönelik disiplinler arası uygulama sonuçları - Karaelmas Üniversitesi - 8 / 2011
3) Yüksek Lisans - M B. Demir - Sınıf öğretmenliği adaylarının laboratuvar becerilerinin geliştirilmesinde hipotez sınama ve açık uçlu deney tekniğinin etkisinin incelenmesi - Karaelmas Üniversitesi - 3 / 2010