HÜLYA DEMİR

Dr. Öğretim Üyesi HÜLYA DEMİR

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


YayınlarKonferans Bildirisi
1) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK Küresel ve Postmodern Eğitim Politikaları: Çokkültürlülük Perspektifinde Sanat Eğitiminin Türkiye Açılımı Global and Postmodern Education Policies: In Multicultural Perspective Expansion of Art Education in Turkey, 7. DÜNYA EĞİTİM BİLİMLERİ KONFERANSI , 0, 5 / 2015 [Uluslararası]

2) Hülya DEMİR ŞENTÜRK Hülya DEMİR ŞENTÜRK V. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi: Çocuk Ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu AYTÜL AKAY’IN 0-6 YAŞ DÜZEYİ ÖYKÜ KİTAPLARININ İLLÜSTRASYONLARINA PEDAGOJİK BİR BAKIŞ: RESİM–METİN İ, 0, 5 / 2015 [Uluslararası]

3) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK Sanatın Konformizm imtihanı: Eleştirel Sanat Pedagojisi'nde Konformist Birey ve Eleştirel Birey, 0, 0 / 2014 [Uluslararası]

4) Prof. Dr. Metin EKER Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK Araş. Gör. Doğan ÇELEBİ 9-11.05.2013, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, “Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler ISNITE 2013” Uluslararası Sempozyum’una “POSTMODERN SANAT EĞİTİMCİSİ: Disiplinel, İnterdisiplinel ve Antidisiplinel Profil Sorunsalı”, 0, 0 / [Uluslararası]

5) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK "Sanatın Konformizm imtihanı: Eleştirel Sanat Pedagojisi'nde Konformist Birey ve Eleştirel Birey" adlı bildirisi, 0, 0 / [Uluslararası]

Konferans Sunumu
1) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK ÇAĞDAŞ SANAT EĞİTİMİNİN ELEŞTİREL PEDAGOJİ İÇİNDEKİ KONUMSAL AÇILIMI OLARAK ELEŞTİREL SANAT PEDAGOJİSİ, 0, 0 / 2010

2) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK “POST-MODERN SANAT EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL BAĞLAMLAR: Çok- kültürcülük, Çok-kültürlülük ve Çoklu-kültür” konulu doktora semineri, 0, 0 /

Sergiler
1) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK "ANADOLU SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - Sanat Eğitiminde Dönüşümler" düzenlenen, Prof. Dr. Rita IRWIN tarafından yürütülen 'A/r/tography' sanat çalıştayı, 0, 0 /

2) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK 9-11 Ekim 2013, Konya, I.Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Selçuk Üniversitesi, “I.Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu”nda eser sergilemesi., 0, 0 /

3) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK 2013 Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 8 mart “KADIN” Resim-Heykel sergisi., 0, 0 /

4) Araş. Gör. Hülya DEMİR ŞENTÜRK 20 Mayıs- 20 Haziran 2013 İstanbul, Poppy Galerisi "Akademik SERGİ", "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü" Karma Sergi., 0, 0 /