HASAN AYDIN

Doç.Dr. HASAN AYDIN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE


YayınlarDergi Makalesi
1) Hasan Aydın; Aurelius Augustinus’ta Nedensellik Sorunu (The Problem of Causality in Aurelius Augustinus), Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 5 / 2018 [Uluslararası]

2) Hasan Aydın; Platon’un Symposion’unda Aşk, Üreme, Yaratım, Güzellik ve Ölümsüzlük İlişkisi (The Relationship of Love, fertility, Beauty and İmmortalitiy in the Symposium of Plato) , Felsefe Dünyası, 67, 5 / 2018 [Uluslararası]

3) Hasan Aydın Modern Türkiye'de Felsefeyi İslamileştirme Girişimi: İslamcı Tezler ve Aydınlanmacı Tepkiler, Historia, 3, 7 / 2017 [Ulusal]

4) Hasan Aydın Davranışçı-Yapılandırmacı Karşıtlığına Eleştirel Bir Yaklaşım, Öğretmen Dünyası, 448, 4 / 2017 [Ulusal]

5) HASAN AYDIN İslam Ortaçağında Varlık ve Oluş Sorunununa Farklı Yaklaşımlar ve Evrimci Oluş Düşüncesi, Eleştirel Pedagoji, 45, 5 / 2016 [Ulusal]

6) HASAN AYDIN Ortaçağ Felsefesinde Dil, Düşünce ve Gerçeklik İlişkileri ve Metafizik Alandaki İzdüşümleri (Language, Thought and Reality Relations in the Medieval Philosophy and its Projections in the Metaphysical Field), Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 5 / 2015 [Uluslararası]

7) Hasan Aydın İskenderiye Yahudiliğindeki Kökleri Işığında Ortaçağ Hıristiyan ve İslam Düşüncesinde Felsefenin Kökeni Sorunu (The Problem of Origin of Philosophy in the Medieval Christian and Islamic Thought Under the Light of Alexandrian Jewish Philosophy), Felsefe Dünyası, 2, 60, 10 / 2014 [Uluslararası]

8) HASAN AYDIN ‘Ateizmin İmkânsızlığı’ Tezi Bağlamında İnanmanın Doğası Üzerine Fenomenolojik Bir Çözümleme (A Phenomenological Analysis on the Nature of Belief in the Context of the ‘Thesis of the Impossibility of Atheism’), Özne Felsefe Dergisi, 21, 12 / 2014 [Ulusal]

9) HASAN AYDIN “Ölüm Korkusu Karşısında Felsefenin Tesellisi: Marcus Tullius Cicero ve Ebu Bekr er-Razi, (Consolation Of Philosophy Against The Fear of Death: Cicero and Abu Bakr al-Razi), Felsefe Dünyası, 2, 54, 12 / 2011 [Uluslararası]

10) HASAN AYDIN Epistemolojik Temelleri Işığında İbn Abd El-Berr’in Bilim Sınıflaması Ve Değeri (Classification Of Science And It’s Value İn The Light Of Epistemological Foundations İn Ibn Abd Al-Barr’s Thought ), Kader, 9, 2, 2 / 2011 [Ulusal]

11) HASAN AYDIN “Kozmolojik Temelleri Işığında İhvân es-Safâ’da Astroloji ve Astrolojinin meşruluğu Sorunu (Astrology and Its Legality Problem in the Light of Cosmological Foundations in Ikhwân al-Safâ’s Philosophical Thought), Kader, 9, 1, 2 / 2011 [Ulusal]

12) HASAN AYDIN “Dinî-Felsefî Temelleri Işığında Fârâbî’nin Eğitim Ütopyası (The Educational Utopia of Abu Nasr al-Farabi in the Light of Religious and Philososphical Foundations), Kader, 8, 1, 2 / 2010 [Ulusal]

13) HASAN AYDIN "Sicistânî’nin Felsefî Düşüncesinde Kelâm İle Felsefe Arasındaki Yöntembilimsel Farklılıklar Ve Tanrı’nın Neliği Sorunundaki İzdüşümleri” (Methodological Differences Between Theology and Philosophy in the Philosophical Thought of al-Sijistani and Their Projections on the Problem of the Essence of God), , Kader, 8, 2, 2 / 2010 [Ulusal]

14) HASAN AYDIN “Sicistânî ve Harirî’nin Eleştirileri Işığında İhvân es-Safâ’da Din-Felsefe İlişkisi” (The Relation Between Philosophy and Religion in Ikhwân al-Safâ Under The Light of al-Sicistânî’s and al-Harirî’s Critics ), Kader, 7, 1, 4 / 2009 [Ulusal]

15) HASAN AYDIN “Gerçek Sokrates: Ama Hangisi?, Bilim ve Ütopya, 183, 6 / 2009 [Ulusal]

16) HASAN AYDIN “İslam Kelâmcıları ve İbn Sînâ’ya Göre Bilginin İmkanı Sorunu ve Sofistler” (The Problem of the Possibility of Knowledge and Sophists According to Islamic Theologians And Avicenna, Felsefe Dünyası, 2, 48, 12 / 2008 [Uluslararası]

17) HASAN AYDIN “Sokrates’in Felsefesi Işığında Sokratik Yönteme Analitik Bir Yaklaşım” (An Analytical Approach to the Socratic Method Under The Light of Philosophy of Socrates), Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 9, 2, 1 / 2008 [Ulusal]

18) HASAN AYDIN “Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Göre Mucize” (Miracle According to Ghazzâlî and Averroes), Kader, 6, 2, 10 / 2008 [Ulusal]

19) HASAN AYDIN “Hatemi Hüsrev Tökin’in Eski Yunan’daki İçtimai Fikirler Adlı Makalesi Üzerine, Bilim ve Gelecek, 47, 3 / 2008 [Ulusal]

20) HASAN AYDIN “İbn Rüşd’de Nedensel Zorunluluk Bağlamında İrade Özgürlüğü Sorunu”, Bilim ve Gelecek, 51, 6 / 2008 [Ulusal]

21) HASAN AYDIN “İslam, Rönesans ve Aydınlanma İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Bilim ve Gelecek, 58, 6 / 2008 [Ulusal]

22) HASAN AYDIN “Âmirî’nin Düşünce Sisteminde Felsefe ve Felsefî Bilimlerin Meşruluğu Sorunu” (The Problem of Legality of Philosophy and Philosophical Sciences in Âmirî’s Thought), Ekev Akademi, 33, 10 / 2007 [Ulusal]

23) HASAN AYDIN "İslam Felsefesinde Rüya Kuramı, İşlevleri ve Kimi Sonuçları” (The Concept of Dream in the Islamic Philosophy: Its Functions and Its Some Results), OMÜ İlahiyat Fakültesi dergisi, 23, 2 / 2007 [Ulusal]

24) HASAN AYDIN "Fransız Devrimine Uzanan Yolda J. J. Rousseau” (J. J. Rousseau on the Road to French Revolution), Muhafazakar Düşünce: Gelenekten Geleceğe, 11, 2 / 2007 [Ulusal]

25) HASAN AYDIN “İhvân es-Safâ’da Bilim Eğitimi, Amacı ve Bilim Sınıflaması” (Science Education, Its Aims and Classification of Science in Ikhwân es-Safâ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 21, 1 / 2007 [Ulusal]

26) HASAN AYDIN “Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası: Amacı ve İçeriği Hakkında Birkaç Söz”, Bilim ve Gelecek, 45, 4 / 2007 [Ulusal]

27) HASAN AYDIN “Hatemi Senih Sarp’ın ‘İlmin Felsefî Kıymeti’ Adlı Makalesi Üzerine”, Bilim ve Gelecek, 46, 4 / 2007 [Ulusal]

28) HASAN AYDIN "Postmodernizmin Eğitimdeki İzdüşümü: Yapılandırmacılık", Eğitim Toplum Bilim, 4, 16, 9 / 2006 [Ulusal]

29) HASAN AYDIN “Sosyal Bilimlerde Kavram Öğretimi: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Eğitim, Bilim Toplum, 4, 14, 12 / 2006 [Ulusal]

30) HASAN AYDIN "İslam Modernizmi: Türkiyedeki Yansımları ve İşlevleri", Ekev Akademi, 27, 4 / 2006 [Ulusal]

31) HASAN AYDIN “Postmodernizm, Dayandığı İlkeler ve Bilim Felsefesi”, İnsancıl, 188, 9 / 2006 [Ulusal]

32) HASAN AYDIN "Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi", Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1, 1, 6 / 2006 [Ulusal]

33) HASAN AYDIN “Gazzâlî ve David Hume’da Nedensellik Kuramı (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)”( Theory of Causality in Ghazzâlî and David Hume: A Comparative Investigation), , OMÜ İlahiyat Fakültesi dergisi, 16, 6 / 2003 [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) HASAN AYDIN Laik, Bilimsel ve Kamusal Eğitim, 1 / 2015, Samsun [Ulusal]

2) Hasan Aydın Gazzali'nin Akli/Felsefi Bilimlere Yönelik Eleştirileri ve İslam Bilim Tarihine Etkileri, 9 / 2015, Muğla [Ulusal]

3) Felsefe ve Bilim Tarihinin Güncel Problemleri, 11 / 2015, Muğla [Ulusal]

4) HASAN AYDIN İnsan Hakları, 12 / 2014, Sama Cengiz Büberci Kız Teknik ve Meslek Lisesi [Ulusal]

5) HASAN AYDIN Felsefi Antropolojinin Işığında Türk Kültüründe Kadın, 3 / 2014, Bafra [Ulusal]

6) HASAN AYDIN Eğitimin Sorunlarına Felsefeyle Bakmak, 11 / 2014, Bafra [Ulusal]

7) HASAN AYDIN İnsan Deneyiminin Formları: Din, Bilim ve Felsefe, 5 / 2014, Samsun [Ulusal]

8) HASAN AYDIN Türk Eğitim Sisteminde Neler Oluyor?, 10 / 2014, Samsun [Ulusal]

Kitap
1) HASAN AYDIN Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık, 10 / Birinci baskı, 2007; İkinci Baskı, 2012 [Ulusal]

2) Hasan Aydın Ortaçagda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve 'Salt İyi' ya da 'Nedenler Kitabı', 12 / 2018 [Ulusal]

3) Mehmet Dağ, Hasan Aydın Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, 9 / 2017 [Ulusal]

4) HASAN AYDIN İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu, 11 / 2016 [Ulusal]

5) H. Ziya Ülken; ed. Hasan Aydın Yeni Zamanlar Felsefesi, 1 / 2015 [Ulusal]

6) HASAN AYDIN Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kuran, 9 / 2014 [Ulusal]

7) HASAN AYDIN Mitos'tan Logos'a Eski Yunan Felsefesinde Aşk, 1 / 2013 [Ulusal]

8) HASAN AYDIN Gazzâlî, Felsefesi ve İslam Modernizmine Etkileri (Doktora Tezi), 2 / 2012 [Ulusal]

9) HASAN AYDIN Eski Yunan’da İslam’ın Klasik Çağına: Neden Kavramı ve Nedensellik Sorunu, 5 / 2010 [Ulusal]

10) HASAN AYDIN Postmodern Çağda İslam ve Bilim, 5 / 2008 [Ulusal]

11) HASAN AYDIN İslam Düşünce Geleneğinde Bilgi Kuramı: Eleştirel Bir Yaklaşım (Yüksek Lisans Tezi), 9 / 2005 [Ulusal]

12) HASAN AYDIN İslam Düşünce Geleneğinde Din-Felsefe ve Bilim, 3 / 2005 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) HASAN AYDIN ALİ FUAD BAŞGİL’DE FELSEFÎ BİR SORUN OLARAK İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ, 12 / 2017, SAMSUN [Uluslararası]

2) Hasan Aydın; A. Kuş, Henry J Van Lennep in Oriental Albümü nde Doğulu Kadın Portreleri, 7 / 2016 [Uluslararası]

3) HASAN AYDIN Yeni Özne: Ağdaş, 2, 8 / 2014, Samsun [Uluslararası]

4) HASAN AYDIN "Eğip Bükmeden Eğitmek: Ama Nasıl?", 11 / 2013, Ankara [Ulusal]

5) HASAN AYDIN “İdeolojik Çatışmalar Bağlamında Türk Üniversitelerinde Felsefenin Geleceği Sorunu”, 10 / 2012, İzmir [Ulusal]

6) HASAN AYDIN “Mehmet Akif Ersoy’un Uygarlık İmgesi: Doğu’nun ve Batı’nın Eleştirisinden ‘Medeniyet-i Fazılaya”, 10 / 2012, Samsun [Ulusal]

7) HASAN AYDIN "Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefi Değeri”, 9 / 2010, İzmir [Ulusal]

8) HASAN AYDIN “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirsel Söyleminde Doğunun Geri Kalmışlığının Felsefî Çözümlemesi”,, 11 / 2008, Burdur [Uluslararası]

Kitap Bölümü
1) Bölüm yazarı: Hasan Aydın; ed.:Ahu Tuncel-Zekiye Ulusoy-Güncel Onkal Felsefe Giriş Yolları; bölüm adı: Modern Türkiye’nin Bitmeyen Sorunu: ‘Dinî Eğitim-Laik Eğitim İkilemi’ , 1 / 2018 [Ulusal]

2) ed.: Alaeddin Şenel, Yazarlar: Hasan Aydın vd. 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, Yazılan Bölümün Adı: "Bilim, Din, İdeoloji İlişkileri", 5 / 2017 [Ulusal]

3) ed.: Ahmet Şimşek, yazarlar: M. Ali Kılıçbay, F. Acun, H. Aydın, Ö. Genç vd. Dünyada Tarihçilik, Yazılan Bölümün Adı: "Ortaçağ İslam Dünyasında Tarihçilik: Taberi ve İbn Haldun", 9 / 2017 [Ulusal]

4) VII. MANTIK ÇALIŞTAY KİTABI, BÖLÜM ADI; HANS REICHENBACH’TA KLASİK MANTIĞIN YETERSİZLİĞİ VE SEMBOLİK MANTIĞIN İŞLEVSELLİĞİ SORUNU, 12 / 2017 [Ulusal]

5) ed.: Lokman Çilingir, Hasan Aydın, M. Yıldız, İslamın Klasik Çağında Felsefi Bir Sorun Olarak Siyaset, Yazılan Bölümün Adı: "Gazali: Teolojik Siyaset", 5 / 2016 [Ulusal]

6) Hasan Aydın, Remzi Demir, Şahin Filiz, Halil İnalcık vd. Bitmeyen Kavga Çağdaşlaşma, Yazılan Bölümün Adı, İslam Kültüründe Felsefenin krizi Ve Aydınlanma Sorunu, 5 / 2013 [Ulusal]

7) ed.: Özgür Taşıkın; Yazarlar: Hasan Aydın, Zeki Apaydın vd. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Yazılan Bölümün Adı: "Bilimin Doğasına Felsefi Bir Yaklaşım", 4 / 2012 [Ulusal]

8) ed.: Sadık Usta; Yazarlar: H. Ziya Ülken, Hasan Aydın, Samir Amin Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Nedenleri, Yazılan Bölümün Adı: "Doğunun Uygarlık Yıldızı: Bağdat", 3 / 2010 [Ulusal]

9) ed.: İsmail Güven, yazarlar: Hasan Aydın vd. Uygarlık Tarihi, Yazılan Bölümün Adı: "Eski Yunan Uygarlığı", 5 / 2008 [Ulusal]

10) ed.: Hasan Aydın-Necdet Aykaç Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama, Yazılan Bölümün Adı: "Öğrenme-Öğretme Sürecine Yeni Yaklaşımlar", 4 / 2008 [Ulusal]