SELAHATTİN KAYNAK

Associate Professor SELAHATTİN KAYNAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT


YayınlarDergi Makalesi
1) Giyim Eşyası İmalatı Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Oranı Türkiye nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12, 30, 12 / 2016 [Uluslararası]

2) S. KAYNAK, M. K. YILMAZ, BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ İLE FİRMAPERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİRUYGULAMA, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 4, 12 / 2016 [Uluslararası]

3) S. KAYNAK Competition Structure of Turkish Pharmaceutical industry and Concentration Analysis , Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6, 2, 12 / 2016 [Uluslararası]

4) İ. ARSLAN, M. V. EREN, S. KAYNAK Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 2, 8 / 2016 [Uluslararası]

5) İmalat Sektöründe İnovasyon Uygulamaları: TRA1 Düzey 2 Bölgesinde Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 3, 10 / 2015 [Ulusal]

6) In the Context of the Knowledge Economy of Parameters: Econometrics Analysis of the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) Economies, African Journal of Business Management , 3 / 2012 [Uluslararası]

7) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Talebi: Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 1, 6 / 2012 [Uluslararası]

8) Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama, Ekonomik Yaklaşım Dergisi , 22, 80, 11 / 2012 [Ulusal]

9) Sağlık Hizmetleri Talebi: Erzurum İlinde Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 12, 4, 10 / 2012 [Ulusal]

10) Sosyo - ekonomik dönüşüm sürecinde üniversitelerin rolü ve yöre halkının üniversite'den beklentileri ile ilgili bir uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 4, 4 / 2011 [Uluslararası]

11) Tüketicinin Korunmasında Tüketici Bilinç Düzeyinin Önemi: Hane Halkları Üzerine Bir Uygulama, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 / 2011 [Ulusal]

12) AB Sürecinde Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye’nin AB-27 Ülkeleri Karşısındaki Mevcut Durumu, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2 / 2011 [Ulusal]

13) ANALYSIS OF EU CANDIDATE COUNTRIES’ KNOWLEDGE ECONOMY PERFORMANCES BY BASIC SCORECARD MODEL, International Journal of Emerging and Transition Economies, 3 / 2009 [Uluslararası]

14) Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Ekonomisi İndeksi Modeli ile Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derg, 5 / 2009 [Ulusal]

15) Tüketicilerin Şikayet Düşüncesini Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 3 / 2008 [Ulusal]

16) Bilgi Ekonomisi Göstergelerine Göre Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Hiyerarşik Kümeleme Metotlarıyla Kümelenmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 4 / 2008 [Ulusal]

17) Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derg, 3 / 2007 [Ulusal]

18) Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kaonik İlişkinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 / 2007 [Ulusal]

Hakemlik
1) Ege Akademik Bakış, 9 / 2015

Kitap
1) Energy Economics, 8 / 2012 [Uluslararası]

Kitap Bölümü
1) Renewable Energy, Turkey and the World, 7 / 2012 [Uluslararası]

2) Increased Share of Natural Gas Consumption Compared with other Energy Resources; Structure of Natural Gas Market Demand and Supply, 7 / 2012 [Uluslararası]

3) Avrupa Birliğine Aday Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi, 2 / 2010 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Comparative Analysis of ICT Performances of Turkey and Bosnia and Herzegovina by Custom Scorecard Model, 6 / 2009 [Uluslararası]

2) Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profili: İspir Hamza Polat MYO Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, 5 / 2009 [Uluslararası]

3) Bilgi Ekonomisinin Beraberinde Ortaya Çıkan Sorunlar, 10 / 2007 [Ulusal]


Projeler1) BAP - Yürütücü 4 - 2014 / 6 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Firmaların Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri ve Firma Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Tra1 Düzey 2 Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Bir Uygulama

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Ahmet Demir - İnovasyonun kavramsal çerçevesi ve türleri: TRA1 düzey 2 bölgesinde bir uygulama - 5 / 2015
2) Yüksek Lisans - Zafer Battal - Türkiye'de ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaların yoğunlaşma düzeyleri ve bir uygulama - 4 / 2014