İbrahim SERBESTOĞLU

Associate Professor İbrahim SERBESTOĞLU

/


YayınlarDergi Makalesi
1) 1908 Seçimlerinde Osmanlıcılık Tartışmaları ve Rumlar, Studies of the Ottoman Domain, 9, 17, 8 / 2019 [Uluslararası]

2) Osmanlı Filistin’inde Yabancı Yahudiler ve Himaye Tartışmaları, Studies of the Ottoman Domain, 9, 17, 8 / 2019 [Uluslararası]

3) Temettuat Kayıtlarına Göre Amasya Sancağında Göçmen Haneler, ASOBİD, 1, 2, 12 / 2017 [Uluslararası]

4) Tanzimat Dönemi'nde Terme Kazası, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), 3, 7, 7 / 2016 [Uluslararası]

5) Hüseyin Hüsameddin'in Bilinmeyen Bir Eseri: Paşa Armağanı, History Studies,, 6, 4, 7 / 2014 [Uluslararası]

6) 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Nüfus Algısının Değişimi ve Nüfusu Arttırma Çabasında Müfettişlerin Rolü, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 31, 6 / 2014 [Uluslararası]

7) Yunanistan'a Geçiş Sürecinde Tesalya Müslümanlarının Durumu, Belleten, 283, 12 / 2014 [Uluslararası]

8) Ali Rıza Efendi'nin Teftişi Esnasında Canik ve Amasya Sancaklarında Dinî Yapıların İnşa ve Tamir Faaliyetleri, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 12 / 2014 [Ulusal]

9) Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi, Gazi Akademik Bakış Dergisi, 6, 12, 7 / 2013 [Uluslararası]

10) Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu, Tarih İncelemeleri Dergisi, 28, 2, 12 / 2013 [Uluslararası]

11) 1897 Türk-Yunan Savaş'ında Ecnebilerin Zararlarının Tazmîni Meselesi, OTAM, 34, 10 / 2013 [Uluslararası]

12) Öteki Perspektifiyle Osmanlı Kadınının İranlılarla Evlenme Yasağı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 20, 1 / 2012 [Uluslararası]

13) 19. Yüzyılda Filistin'de Yahudiler Üzerinde İngiliz ve Amerikan Himayesi, History Studies, 4, 1, 3 / 2012 [Uluslararası]

14) Zorunlu Bir Modernleşme Örneği Olarak Osmanlı Tabiiyet Kanunu, OTAM, 29, 4 / 2011 [Uluslararası]

15) Trabzon Valisi Canikli Tayyar Mahmud Paşa İsyanı ve Caniklizâdelerin Sonu 1805-1808, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 1, 10 / 2006 [Uluslararası]

Kitap
1) 19. Yüzyılda Amasya Sancağı, 2 / 2018 [Ulusal]

2) Bir Taşra Şehrinde Tanzimat ve Modernleşme: Canik Sancağı (1863-1865), 2 / 2015 [Ulusal]

3) Osmanlı Kimdir? Osmanlı Devleti'nde Tabiiyet Sorunu, 2 / 2014 [Uluslararası]

Doktora Tezi
1) Osmanlı Devleti'nde Tabiiyet Sorunu, 11 / 2010

Yüksek Lisans Tezi
1) Trabzon Valisi Canikli Tayyar Mahmud Paşa İsyanı, 8 / 2003

Kitap Çevirisi
1) Paşa Armağanı, 6 / 2015

Kitap Bölümü
1) “İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Tesalya’nın Ticari Durumu”, İlkçağdan Modern Döneme Tarihte İzler, 12 / 2018 [Uluslararası]

2) “Osmanlı Suriye’sinde Cezayir Muhacirleri”, Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Orta Doğu, 12 / 2018 [Uluslararası]

3) “Tanzimat Döneminde Amasya Çingenelerinin/Kıptilerinin Ekonomik Durumu”, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a Armağan/ Türk Tarihi Araştırmaları, 12 / 2018 [Uluslararası]

4) Tanzimat Döneminde Çarşamba(Canik) Kazası", Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 12 / 2016 [Uluslararası]

5) "Tanzimat Döneminde Samsun-Amasya Karayolu Yapım Çalışmaları", Bir İnsan-ı Selîm Prof. Dr. Azmi Özcan'a Armağan, 12 / 2016 [Uluslararası]

6) “Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu”, Geçmişten Geleceğe Samsun, 12 / 2006 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) “Osmanlı Filistin’inde Ecnebi Yahudiler: Kapitülasyon, Himaye ve Tabiiyet Tartışmaları”, IX. Uluslararası Canik Sempozyumu/ Medeniyetler Merkezi ve Büyük Güçlerin Hedefi Ortadoğu, 4 / 2018 [Uluslararası]

2) “Ahmet Vefik Paşa’nın Kocaeli Sancağı’nı Teftişine Dair Halkın Şikayetleri”, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, 3 / 2018 [Uluslararası]

3) “Tarih Yazımında Etik”, 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies, 4 / 2018 [Uluslararası]

4) “19. Yüzyılda Osmanlı Madenciliği ve Anadolu Doğu ve Güneydoğusundaki Maden Yatakları”, 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies, 4 / 2018 [Uluslararası]

5) “Osmanlı Devleti’nin Belgrad Elçileri”, IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 7 / 2018 [Uluslararası]

6) “Sırbistan’ın Kragujevac Şehrinde Osmanlı Şehbenderhane’sinin Açılması ve Şehbender Mahmud Nuri Efendi”, VI. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 9 / 2018 [Uluslararası]

7) “Trabzon Kalafataltı İskelesinin İnşaatı”, 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, 11 / 2018 [Uluslararası]

8) “Potamya Hamidiye Caminin Tamir ve Medresesinin İnşaatı (1908)”, 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, 11 / 2018 [Uluslararası]

9) “Osmanlı Devletinde Tahrir Sistemi ve Tahrir Defterlerinden Elde Edilen Veriler Üzerine Değerlendirme” 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, 11 / 2018 [Uluslararası]

10) “Amasya Temettuat Defterlerinde Göçmen Haneler”, VII. Uluslararası Canik Sempozyumu, 2 / 2017 [Uluslararası]

11) “Çiftçiyi Tefeciden Kurtarma Projesi: İkraz Sandıkları”, 2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

12) “Göç ve Entegrasyon: Çerkes Göçleri Suriyeli Göçmenlere Örnek Olabilir Mi?”, 2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

13) “Siyaset - Mezhep İlişkisine Dair Teorik Bir Çalışma:1979 İran İslam Devrimi Sonrası Bahreyn Krallığı Örneği”, 2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

14) “Modern Amasya’nın Mimarlarından Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı”, 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies, 5 / 2017 [Uluslararası]

15) “Tanzimat Döneminde Tersane-i Amire İçin Canik Sancağından Kendir Tedarikinde Yaşanan Sorunlar ve Çözümü”, 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies, 5 / 2017 [Uluslararası]

16) “II. Abdülhamid Döneminde Bir Liman Kenti: Dedeağaç”, UBTAS 5, 9 / 2017 [Uluslararası]

17) “Selanik’te Yahudi Mahalleleri ve Meslek Grupları”, UBTAS 5 , 9 / 2017 [Uluslararası]

18) “19. Yüzyılın Ortalarında Amasya/Uygur Köyünün Sosyal ve Ekonomik Durumu”, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu , 11 / 2017 [Uluslararası]

19) “20. Yüzyılın Başlarında Dedeağaç Madenleri”, 11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, 12 / 2017 [Uluslararası]

20) "Pazarköy Âyanı Turnacıbaşı Esad Bey İsyanı (1812-1813)", Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 3 / 2016 [Uluslararası]

21) "Osmanlı Devleti'nde Kadının Tabiiyeti", V. Uluslararası Canik Sempozyumu, 4 / 2016 [Uluslararası]

22) "Teftiş Raporlarına Göre Tanzimat Döneminde Balkan Şehirlerinin Sorunları", IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 6 / 2016 [Uluslararası]

23) "Tanzimat Döneminde Canik Sancağında Vergi Tartışmaları", CIEPO-22 Symposium, 10 / 2016 [Uluslararası]

24) "Osmanlı Modernleşmesine Bir Örnek: Amasya'da Telgraf Hatlarının Çekilmesi", Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, 11 / 2016 [Uluslararası]

25) "Âyanlar Çağında Amasya: Caniklizadelerin Amasya'yı İdaresi", Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, 11 / 2016 [Uluslararası]

26) "Tanzimat Döneminde Samsun Liman Projeleri", VII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 5 / 2015 [Ulusal]

27) "Tanzimat’ın Uygulanmasında Bir Yöntem Olarak Teftiş", XVII. Türk Tarih Kongresi , 9 / 2014 [Uluslararası]

28) "Mümtaz Bir Şahsiyet: Çolak Hoca", III. Uluslararası Canik Sempozyumu, 10 / 2013 [Uluslararası]

29) "Ali Rıza Efendi'nin Canik Sancağını Teftişi", Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, 12 / 2013 [Uluslararası]

30) "Osmanlı Ermenilerinin Amerikan Vatandaşlığı Sorunu", 1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 5 / 2012 [Uluslararası]

31) “Canik Sancağı’nda Tarımsal Kalkınma Teşebbüsü (1860-1870)”, II. Uluslararası Canik Sempozyumu, 10 / 2012 [Uluslararası]

32) “Tanzimat Dönemi’nde Canik Sancağı’nda Arazi ve Vergi Anlaşmazlığı”, Samsun Sempozyumu , 10 / 2011 [Ulusal]

33) “Bir Osmanlı Gazetesi: Balkan-Haber ve Yorumları Üzerine Düşünceler”, 5. Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 12 / 2011 [Ulusal]

34) “Balkan Devletlerindeki Müslümanların Tabiiyeti (1830-1920)”, 4. Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 12 / 2010 [Ulusal]

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Gülsara Korkut - 19. Yüzyıl Ortalarında Akdağ Nahiyesinin Sosyal ve Ekonomik Durumu - Amasya Üniversitesi - 6 / 2019
2) Yüksek Lisans - Merve Caydı - Tanzimat Döneminde Golos Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu - Amasya Üniversitesi - 6 / 2019
3) Yüksek Lisans - Tayfun Soydal - 19. Yüzyıl Ortalarında Ezinepazar Nahiyesinin Sosyal ve Ekonomik Durumu - Amasya Üniversitesi - 6 / 2018
4) Yüksek Lisans - Rıza Yıldırım - Temettüat Defterlerine Göre Geldiklan Nahiyesinin Sosyal ve Ekonomik Durumu - Amasya Üniversitesi - 6 / 2017